همايش مراقبت و نگهداري ساختمان

همايش مراقبت و نگهداري ساختمان 

از سلسله همايش‌هاي مباحث مقررات ملي ساختمان

‌‌در راستاي ترويج و توسعه مقررات ملي ساختمان و بر اساس ابلاغيه شماره 34520/420 معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و در چارچوب مباحث مقررات ملي ساختمان، همايش مراقبت و نگهداري ساختمان همزمان با روز مهندس در تاريخ‌هاي 6 و 7 اسفندماه در شهر شيراز توسط دفتر مقررات ملي ساختمان و اداره كل راه و شهرسازي استان فارس برگزار مي‌شود. از همه علاقه‌مندان، مهندسان، صاحبنظران و دست‌اندركاران حوزه مسكن و ساختمان تقاضا دارد در اين همايش شركت نمايند. ‌

خانه مهندسان