مطالب

کتابهای آزمون نظام مهندسی

مجموعه  آزمونهای عمران (نظارت)
فیمت(ریال) : 220,000
مجموعه آزمونهای(نظارت–محاسبات..)
فیمت(ریال): 100,000
نکات برتر/تاسیسات برقی ساختمان
فیمت(ریال): 250,000
آزمونهای معماری/نظارت و اجرا
فیمت(ریال):250,000
نکات برتر/ معماری
فیمت(ریال):320,000
بانک سوالات/عمران
قیمت(ریال):250,000
نکات برتر/تاسیسات مکانیکی ساخ...
مرجع آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی تالیف مهندس محمد صادق صالحی
قیمت(ریال): 320,000
نکات برتر/تاسیسات برقی ساخ..
قیمت(ریال): 320,000
مجموعه آزمون ها/تاسیسات مکانیکی
قیمت(ریال): 250,000